Rreth nesh

EVN Maqedoni Elektranat SHPKNJP Shkup (shkurtimi: EVN Elektranat) është një kompani për prodhimin e energjisë elektrike. Ne jemi pjesë e grupit të kompanive që përbëjnë kompaninë EVN Maqedoni SHA.

Kompania jonë menaxhon me 11 hidrocentrale të vogla që janë të revitalizuara dhe tërësisht të automatizuara. Fuqia e tyre e instaluar totale është 47 MW, ndërsa prodhimi mesatar vjetor është 140 GWh. Prodhimi i këtillë në nivelin vjetor siguron energji elektrike për rreth 20.000 amvisërish. Në vitin 2010, elektranat tona kanë realizuar prodhimin rekord prej 218 GWh.

Si një kompani, EVN Elektranat zhvillon një kulturë korporative që bazohet në mbrojtjen e mjedisit, duke investuar vazhdimisht në kapacitetet e veta për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme.

Linqe

EVN Macedonia Elektrani DOOEL Skopje
Rr. Lazar Licenoski 11
Shkup 1000, Maqedonia e Veriut
Telefon: +389 (0)2 3205 000